INFORMACJA

 1. Administratorem danych osobowych właścicieli lokali jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa i jej administracja .
 2. Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie),
 3. Firma APW Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami z siedzibą w Proszowicach wpisana jest do rejestru przedsiębiorców i jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, czyli przetwarza Państwa dane osobowe w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:
 5. art. 6 ust 1 lit. c i d Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, polegających na sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Dane osobowe przetwarzane są przez okres w jakim lokator, którego dane osobowe dotyczą jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.
 6. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych z przynależnością właściciela lokalu, którego dane dotyczą do Wspólnoty Mieszkaniowej.
 7. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administrację nieruchomości polegającego na archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 5 lat od momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych.
 8. Odbiorcami danych osobowych są Zarząd i Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej, właściciele lokali, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy administracji i współpracownicy oraz mogą być inne podmioty przetwarzające w rozumieniu Rozporządzenia, a to podmioty świadczących na usługi informatyczne administracyjne, finansowe lub prawne.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-22 Rozporządzenia).
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Każdy właściciel lokalu należący do Wspólnoty Mieszkaniowej jest zobowiązany do podania danych osobowych. Nie podanie danych osobowych mogłoby narazić na szkodę właściciela nieruchomości lub Wspólnotę Mieszkaniową oraz wpłynąć na wzajemne prawa i obowiązki.
 11. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych członków Wspólnoty Mieszkaniowej udziela administrator.
 12. Stosownie do art. 13 ust. 2 lit d) oraz art. 14 ust. 2 lit e) RODO administracja nieruchomością i Wspólnota Mieszkaniowa informuje, że mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 13. Kontakt i informacje: Dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego dane osobowe: APW Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami, ul. Leśna 14 lok.11, 32-100 Proszowice telefon 606429773, e-mail: email ukryty; wymaga JavaScriptu.